CJRAE Covasna

Prezentare

Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională s-a înfiinţat la data de 01.02.2007 pe baza Ordinului MEN Nr. 5418/08.11.2005 şi a deciziei Consiliului Judeţean nr. 345/2011, astfel începând cu 01.01.2012, CJRAE Covasna funcţionează ca o instituţie cupersonalitate juridică proprie.

Prezentarea generală a domeniilor de activitate al CJRAE Covasna

Centrul Judeţean de Resursă şi de Asistenţă Educaţională oferă servicii educaţionale elevilor, părinților şi profesorilor din şcolile de masă, prin următoarele specialiști:

Profesorii consilieri şcolari (5 de la CJAP și 18 din cabinetele de asistenţă psihopedagogică aflate în incinta unităților de învățământ de masă), sub coordonarea CJAP şi CJRAEoferă următoarele servicii:

 • Servicii oferite elevilor: activități de informare, evaluare, psihodiagnoză, consiliere și dezvoltare, psihoterapie, monitorizare consilierea şi orientarea carierei, prevenirea comportamentului de risc, realizarea unor sondaje, studii, cercetări la nivelul județului, etc.;
 • Servicii oferite părinţilor: consiliere psihologică la cererea părintelui sau a direcţiunii şi şedinţe destinate părinţilor;
 • Servicii oferite cadrelor didactice: consiliere individuală, participarea la şedinţele profesorale şi formări profesionale.

Profesorii logopezi de la cele 8 cabinetele de terapie a tulburărilor de limbaj, aflate în incinta unităților de învățământ de masă, sub coordonarea CJRAE, oferă următoarele servicii:

 • deblocare și dezvoltarea capacității de comunicare la elevii/preșcolarii cu tulburări de limbaj;
 • depistarea și corectarea problemelor de vorbire;
 • îmbunătățirea comunicării lingvistice;
 • depistarea și prevenirea dislexiei;
 • corectarea dislexiei, disgrafiei, discalculiei;
 • examinări specifice de logopedie respectiv orientarea spre alte examinări de specialitate;
 • examinări în vederea determinării maturității școlare, etc.

Cei 8 mediatorii școlari sub coordonarea CJRAE au asigurat medierea școlară în 8 localități din județul Covasna. Ei sprijină participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinților în educația copiilor și în viața școlii și prin facilitarea cooperării între familii, comunitate și școală.

Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională (SEOȘP) prin cei doi profesori de consilieri școlari realizează evaluarea copiilor/elevilor la solicitarea părinților sau a tutorelui legal, pentru identificarea nevoilor specifice ale acestor copii, elevi și tineri în vederea asigurării condițiilor optime de integrare școlară profesională și socială.

Viziune:

CJRAE Covasna îşi propune ca să participe activ la asigurarea drepturilor şi egalizarea şanselor acelor educabili care prezintă cerinţe educative speciale fie temporare, într-un anumit moment al dezvoltării lor, fie permanente, care marchează întreaga dezvoltare ca indivizi. Pornind de la premiza că nici un copil nu este identic cu ceilalţi instituţia noastră urmăreşte dezvoltarea maximă a potenţialului fiecărui educabil în vederea inserţiei sale sociale şi profesionale ulterioare. În acest scop adaptarea, chiar particularizarea strategiilor educative conform particularităţilor individuale ale copiilor / elevilor şi acordarea sprijinului educaţional oportun vor constitui obiectivele de referinţă ale organizaţiei noastre. Prin realizarea acestor obiective considerăm că oferim şanse egale de dezvoltare a tinerilor în vederea obţinerii autonomiei intelectuale şi morale în vederea adaptării la schimbările societăţii şi participarea după capacităţile individuale la dezvoltarea comunităţii.

Misiune:

Instituţia noastră are ca misiune dezvoltarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor tineri sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul activităţii educative şi la orice situaţie în viaţă, indiferent de particularităţile lor de dezvoltare. Din această perspectivă se urmăreşte asigurarea unui corp profesoral în continuă dezvoltare şi perfecţionare, specializat în activitatea educaţională specifică şi înţelegerea particularităţilor copiilor cu cerinţe educative speciale. Obţinerea performanţelor în educaţia incluzivă impune dezvoltarea unui suport curricular specializat şi flexibil, care să permită acumularea de către copii/tineri a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi, precum şi a inserţiei sociale şi profesionale. Acest context facilitează dezvoltareaşi diversificarea ofertei educaţionale, care să acopere o gamă extinsă de cerinţe educative speciale, pentru copiii şcolarizaţi ori în instituţiile speciale, cât şi pentru cei integraţi în învăţământul general. Pe acest şablon avem ca drept obiectiv reorganizarea serviciilor de sprijin educaţional din judeţul Covasna urmărindu-se diversificarea cabinetelor de terapii specifice, precum şi crearea de spaţii destinate unor activităţi educaţionale complexe.

Obiective generale ale activităţii CJRAE Covasna

Pornind de la premiza că „fiecare copil este unic şi are un anume potenţial de învăţare şi de dezvoltare” CJRAE Covasna îşi propune următoarele obiective generale:

 • educarea, reabilitarea, recuperarea, adaptarea şi integrarea şcolară, profesională şi socială a copiilor/elevilor cu dizabilităţi prin educaţie centrată pe elev;
 • facilitarea dezvoltării individuale a copiilor la un nivel maxim prin formarea priceperilor şi a deprinderilor utile integrării sociale, profesionale şi vieţii culturale în comunitate;
 • asigurarea unor şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copii;
 • asigurarea orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES prin SEOSP;
 • facilitarea accesului la educaţie a tuturor copiilor, precum şi la servicii de specialitate în vederea integrării copiilor cu CES, evitarea segregării şi a marginalizării;
 • depistarea şi intervenţia precoce;
 • extinderea, diversificarea unor servicii recuperator-terapeutice;
 • alcătuirea unor programe de sprijin destinate copiilor cu CES şi a celor cu întârziere pedagogică;
 • asigurarea unor servicii de sprijin copiilor cu întârziere pedagogică pentru prevenirea eşecului şcolar şi a abandonului;
 • asigurarea serviciilor de sprijin elevilor integraţi în învăţământul de masă;
 • crearea condiţiilor necesare desfăşurării optime a tuturor activităţilor;
 • atragerea părinţilor şi a comunităţii în activităţile educaţional-recuperatorii;
 • sprijinirea cadrelor didactice, a părinţilor şi a copiilor integraţi în învăţământul de masă, indiferent de etnie, limbă maternă, deficienţă, origine culturală sau socio-economică;
 • îmbogăţirea cunoştinţelor (referitoare la integrare) cadrelor didactice implicate în activităţile cu copiii cu CES;
 • accesul la informaţie a tuturor persoanelor interesate de integrarea copiilor cu CES;
 • extinderea parteneriatelor;
 • îmbunătăţirea activităţilor metodico-ştiinţifice prin implementarea şi coordonarea unor proiecte, prin consultanţă şi cercetare, prin publicaţii de specialitate periodice, prin crearea de mijloace didactice moderne şi prin valorificarea experienţei psihopedagogice pozitive;
 • asigurarea resurselor umane şi materiale necesare realizării practicii pedagogice cu profil psihopedagogic;
 • asigurarea dezvoltării instituţionale a centrului, prin mijloace legale disponibile: proiecte de finanţare, sponsorizări, donaţii, parteneriate;
 • colaborare cu toate instituţiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor cu CES.