CJRAE Covasna

Documente necesare pentru dosarul COSP

Acte necesare pentru dosar – copii/elevi/tineri cu cerințe educative speciale (CES)
 • dosar simplu cu şină;
 • cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare şcolară şi profesională (descarcă de aici formularul tipizat);
 • copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);
 • copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 • ancheta socială de la SPAS/DGASPC de sector;(descarcă de aici formularul tipizat)
 • fișa medicală sintetică de la medicul de familie;(descarcă de aici formularul tipizat)
 • certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;(descarcă de aici formularul tipizat)
 • fișa de evaluare psihologică;(descarcă de aici formularul tipizat),
 • fisa psihopedagogică; eliberată de unitatea de învățământ cu recomandări (după caz) ale cadrelor didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul, în vederea orientării/reorientării școlare şi profesionale;(descarcă de aici formularul tipizat);
 • copie a foii matricole/adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
 • ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională, dacă este cazul.
 • alte documente în copie (se specifica după nevoie)
 • declarția părintelui, cu pivire la prelucrarea datelor (DECLARATIE-parinți);